The Work-Shop wordt een Stichting met een Raad van Toezicht.

Ken je iemand die mogelijk interesse in heeft in een functie als toezichthouder? Ik stel het erg op prijs als je dit bericht dan onder diens aandacht brengt! Zeker als je zelf ambities in deze richting hebt, nodig ik je van harte uit het volgende te lezen!

Over the Work-Shop

The Work-Shop is een in 2018 door mij opgerichte winkel, atelier en workshopruimte, in winkelcentrum het Rond, Spoorhaag 101 in Houten. The Work-Shop wil middels cursussen, workshops en arrangementen de kennis en kunde van ambachtelijk handwerk doorgeven, het plezier van het maken delen en waardering voor vakmanschap vergroten. The Work-Shop verkoopt in consignatie handgemaakte producten van meest regionale professionele ontwerpers. Het is ook een atelier waarin o.a. serviesgoed wordt gedecoreerd met eigen tekeningen en teksten.

The Work-Shop is een ontmoetingsplek waar creativiteit en handwerk centraal staan. Sinds oktober 2021 zet the Work-Shop haar activiteiten voort als stichting. Deze bestuursvorm sluit beter aan bij het karakter van de doelstelling en vergroot de mogelijkheid van continuering en groei, (ook) na mijn pensionering.

Stichting the Work-Shop onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Over Raad van Toezicht

The Work-Shop is een stichting, met een Raad van Toezicht en bezoldigd directeur-bestuurder. De Raad zal bestaan uit maximaal drie leden, met uiteenlopende expertise, affiniteit, kennis en kunde. Men is thuis in de plaatselijke cultuur en politiek, heeft ervaring met fondsenwerving, boekhouding, creatief ondernemerschap, publiciteit, marketing en/of social media. De Raad komt circa zes keer per jaar bij elkaar, heeft tot taak toezicht te houden op de directie en op de algemene gang van zaken, de continuïteit te bewaken en is formeel werkgever van de directie. De Raad is daarnaast sparringpartner voor de directeur-bestuurder, zowel artistiek inhoudelijk als op visie en strategie. Ook wordt de Raad gevraagd in te stemmen met het inhoudelijk jaarverslag, de begroting en jaarrekening.

De leden van de Raad hebben een relevant netwerk en zijn bereid om dit in te zetten. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming.

Het betreffen onbetaalde functies, maar leden van de Raad van Toezicht ontvangen desgewenst een onkostenvergoeding.

De opgave
The Work-Shop bestaat inmiddels vier jaar en barst van de ambitie. De bekendheid en positie in het culturele leven van Houten is groeiende. Het adressenbestand telt inmiddels meer dan 500 unieke deelnemers. De opgave is een structurele financieringsbron te vinden die een meerjarige zekerheid biedt om de activiteiten te continueren en uit te breiden.

De functie van penningmeester
In verband met de omvorming van the Work-Shop van een onderneming met winstoogmerk naar een stichting, zijn wij nog op zoek naar een penningmeester, te benoemen bij voorkeur per 1 juni. Wij komen graag in gesprek met kandidaten die thuis zijn in cijfers en bedrijfseconomie en die The Work-Shop willen en kunnen helpen de ambities te verwezenlijken.

Als raadslid draag je bij aan een inspirerende, daadkrachtige organisatie met een open, positieve en informele sfeer.

Reageren
The Work-Shop wil de komende jaren haar positie verstevigen en verduurzamen en zoekt daar nog één passende toezichthouder bij. Draag je the Work-Shop een warm hart toe, of het ambacht in het algemeen, heb je zin om mee te helpen door je kennis, netwerk, enthousiasme en ervaring in te zetten? Reageer dan z.s.m. door een korte motivatie en profielbeschrijving te mailen naar info@the-work-shop.nl. Voor meer informatie kun je contact met mij opnemen (061 555 4745).

We streven ernaar om in mei kandidaten uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.

Marja Macville